Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kiosk Pressland, dostępny pod adresem internetowym https://kiosk.press-land.pl, prowadzony jest przez Pressland Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraków przy ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000754181, o kapitale zakładowym 100 000 zł, NIP 9452223016, REGON 381632058
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady zakładania konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Pressland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaborska 1, kod pocztowy 31-354 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000754181, o kapitale zakładowym 100 000zł, NIP 9452223016, REGON 381632058
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://kiosk.press-land.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Usługa prenumeraty cyfrowej/online – czyli Usługa sprzedaży wydań w wersji cyfrowej (Klient co miesiąc otrzymuje link do pobrania wersji cyfrowych wydań w pliku .PDF (Portable Document Format). Do jego otwarcia będzie potrzebny program – czytnik plików PDF). Umowa realizowana po złożeniu przez Klienta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga weryfikacji przez Sprzedawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty cyfrowej może być połączona z Usługą prenumeraty drukowanej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.
 16. Usługa prenumeraty drukowanej – czyli Usługa sprzedaży wydań drukowanych. Umowa realizowana po złożeniu przez Klienta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty drukowanej wymaga weryfikacji przez Sprzedawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty drukowanej może być połączona z Usługą prenumeraty cyfrowej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.
 17. Pakiet prenumeraty – oferta Usługi, np. Usługi prenumeraty cyfrowej/online lub/i Usługi prenumeraty drukowanej, świadczonej przez określony czas. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Sklepie, gdzie znajdują się również aktualne ceny Pakietów prenumeraty.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kiosk@press-land.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 519 697 785
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 08 1600 1462 1081 1646 5000 0003.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowanym oprogramowaniem przeglądarki internetowej
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) włączona obsługa plików cookies,,
  d) zainstalowany program do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader.
 2. Sprzedawca zastrzega, że w trakcie realizacji Usług dostępnych z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usług, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.
 3. Sprzedawca zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usług elektronicznych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Sprzedawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz – w przypadku zmówienia Produktu w wersji drukowanej lub drukowanej + online –  koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Za pośrednictwem Sklepu realizowane są następujące świadczenia:
  • sprzedaż Usługi prenumeraty cyfrowej/online w formie Pakietu prenumeraty
  • sprzedaż Usługi prenumeraty drukowanej w formie Pakietu prenumeraty
   Realizacja wymienionych świadczeń może odbywać się osobno lub łącznie.
 6. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres email, telefon, adres
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”;
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia,
 4. wybrać jedną z dostępnych form płatności ( szczegóły w §8 )
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić zapoznanie z Regulaminem
 6. w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • b) Płatności elektroniczne przez serwis rozliczeniowy przelewy24. Dostępne formy płatności:
   • Karty płatnicze
   • ePrzelewy
   • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.).
 2. Sklep nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.
 3. W razie braku weryfikacji płatności Sklep może uznać, że Klient cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

USŁUGA PRENUMERATY CYFROWEJ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Usługa prenumeraty cyfrowej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Wydania cyfrowe/online Klient otrzymuje w formie wiadomości email z linkiem do pobrania pliku PDF, do 20 dnia każdego miesiąca, który obejmuje zakupiony Pakiet prenumeraty.
 5. Usługa prenumeraty cyfrowej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty.

USŁUGA PRENUMERATY DRUKOWANEJ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Usługa prenumeraty drukowanej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Dostawa Produktu w wersji drukowanej odbywa się na terenie Polski
 5. Dostawa Produktu w wersji drukowanej do Klienta jest odpłatna, chyba że aktualna oferta stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu w wersji drukowanej są wskazane na stronie Sklepu w zakładce Dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia.
 6. Wysyłka wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę operatora pocztowego.
 7. Zakup Pakietu wersji drukowanej dotyczy kolejnych wydań miesięcznika począwszy od pierwszego kolejnego wydania po dacie dokonania zakupu, nie bieżącego. Publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie Sprzedawcy) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.
 9. Usługa prenumeraty drukowanej wygasa po wysłaniu przez Sprzedawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.

§ 10

Czas trwania umowy oraz prawo odstąpienia od umowy

 1. CZAS TRWANIA UMOWY
  Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej czas trwania umowy wynika z wybranego przez Konsumenta okresu trwania prenumeraty.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ
  Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy.
 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ
  3.1  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  3.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu (pierwszego numeru zaprenumerowanego wydania) Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3.3 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższego terminu.
  3.4 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3.5 W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3.6 Skutki odstąpienia od Umowy:
  • a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU ŁĄCZONEJ USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ I DRUKOWANEJ
  Zakup łączonych Usług prenumeraty drukowanej i prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty oznacza, że Konsument może jedynie odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym zakupu Usługi prenumeraty drukowanej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ). Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej jako części Pakietu prenumeraty (łączonej z Usługą prenumeraty drukowanej) oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. W razie zakupu powyższego Pakietu prenumeraty i odstąpienia od umowy w zakresie Usługi prenumeraty drukowanej stanowiącej część tego pakietu Konsument będzie jednak zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Usługi prenumeraty cyfrowej w wysokości takiej, jaka obowiązywałaby przy zakupie samej Usługi prenumeraty cyfrowej w momencie składania zamówienia. Zapłata różnicy w cenie Usługi prenumeraty cyfrowej jako części pakietu i samej Usługi prenumeraty cyfrowej może zostać dokonana poprzez potrącenie kwoty należnej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy o kwotę należną z tytułu sprzedaży Usługi prenumeraty cyfrowej.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Pressland Spółka Akcyjna
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:
  • listownie na adres: ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków
  • przez e-mail: kiosk@press-land.pl
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu:
  • realizacji Umowy Sprzedaży (zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep, itd)
  • założenia konta w Sklepie
  • zapisania się do newslettera – w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem  
  • obsługi korespondencji kierowanej przez  Kupującego do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego, mailowo, telefonicznie jak i w formie korespondencji tradycyjnej na adresy podane w Regulaminie
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w zamieszczonej w Sklepie Polityce Prywatności.

§ 14

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newlsettera.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Aktywacja newslettera odbywa się dwuetapowo: poprzez skorzystanie z formularza zapisu do newslettera zgodnie z wytycznymi pkt.1, a następnie na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny, potwierdzający zapisanie się na newsletter.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez link znajdujący się na końcu każdego newslettera lub kontaktując się ze Sprzedającym na dane podane w § 3.
 5. Po złożeniu rezygnacji z newslettera , dane w postaci adresu e-mail zostaną natychmiast usunięte z bazy newsletterowej.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu